Sinds begin 2008 is er nieuw Gewestelijk Reglement van kracht voor de Subsidiëring van de afdelingen (onder voorbehoud van goedkeuring op de volgende Algemene Vergadering)

Het reglement in een notedop:

1. Het Gewestbestuur heeft als hoofdbedoeling alle afdelingen op een redelijke manier te ondersteunen bij hun werking. Bij de interpretatie van dit subsidiereglement, en alle bijhorende documenten, is de geest belangrijker dan de letter van het reglement. Het zou dan ook onredelijk zijn, en van weinig collegialiteit getuigen, indien afdelingen op een oneerlijke wijze extra punten proberen te bekomen.

2. Dit reglement en het bijhorende document “Activiteitenverslag van het voorbije werkjaar” wordt bezorgd aan de afgevaardigde van de afdeling in het Gewestelijk bestuurscomité, die verantwoordelijk is voor het gevolg dat hieraan dient gegeven. Indien in het afdelingsbestuur een andere persoon verantwoordelijk is voor deze aangelegenheden, dient deze afgevaardigde ervoor in te staan dat deze dan bij de verantwoordelijke persoon terechtkomen. Het blijft eveneens de afgevaardigde in het Gewestelijk bestuurscomité die ervoor zorgt dat de documenten tijdig aan het gewestsecretariaat bezorgd worden.

3. De documenten dienen vóór 20 januari van het jaar volgend op het werkjaar waarover deze aanvraag gaat binnen te zijn op het gewestsecretariaat. Dossiers die na 30 januari op het gewestsecretariaat aankomen kunnen niet meer in aanmerking genomen worden voor subsidiëring.

4. Elke afgevaardigde krijgt tijdig een formulier: activiteitenverslag van het voorbije werkjaar. Hierop worden alle georganiseerde activiteiten binnen de afdeling bijgehouden, samen met een uitnodiging of aankondiging aan uw leden, een persaankondiging of iets dergelijks.

5. Enkel activiteiten die gericht zijn naar de leden komen in aanmerking voor subsidiëring. Kaderdagen,bestuursvergaderingen, e.d. komen niet in aanmerking voor subsidiëring door het Gewest.

6. Activiteiten waar de afdeling enkel promotie voor voert, zonder betrokken te zijn bij de organisatie ervan,komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

7. De schaatsbeurten op de schaatspiste Yeti te Eeklo, waarvan de verzekering door het Gewest wordt gedragen, komen om deze reden ook niet meer in aanmerking voor subsidiëring.

8. Bij activiteiten waarbij wordt samengewerkt met andere organisaties dient op alle documenten, affiches,folders, e.a. minstens vermeld te zijn dat de plaatselijke afdeling van de Gezinsbond participeert, of liever nog het Bondslogo voor te komen.

9. De subsidies worden uitbetaald na bespreking en goedkeuring in de gewestelijke algemene vergadering. Het gewestsecretariaat zal deze subsidies overschrijven op het rekeningnummer van de afdeling, behalve de verplaatsingsvergoedingen die rechtstreeks aan de betrokkenen zullen worden uitbetaald.

10. Voor de uitbetaling van de subsidies K.O.D. dient gewacht op de getallen die door het centrum aan het Gewest worden meegedeeld. Deze worden vastgesteld op basis van de op het centrum toegekomen prestatiebriefjes van de babysitters. Ook de subsidie voor de K.O.D. wordt op het rekeningnummer van de plaatselijke afdeling gestort. De afdeling kan dit bedrag volledig aan de KOD-coördinator doorstorten.

11. Het plaatselijke bestuur dient op de hoogte gesteld van deze informatie, zodat elk bestuurslid weet heeft van de subsidiëring van het Gewest aan de plaatselijke afdeling. Het volledige afdelingsbestuur beslist mede over de besteding van deze middelen. Deze moeten toelaten dat de dienstverlening die door de afdeling aan de leden wordt aangeboden financieel mede wordt gedragen door de afdelingskas.

De ontvangen subsidies dienen steeds te worden aangegeven in het jaarlijkse kasverslag aan het bestuur.

12. Van de in vorige punten beschreven werkwijze, noch van de daarin gestelde data, zal geenszins worden afgeweken.

13. Elke wijziging aan dit reglement wordt slechts van toepassing na goedkeuring in de gewestelijke algemene vergadering.

Opdeling van de  gewestsubsidies

De gewestelijke begroting voorziet jaarlijks een aantal  bedragen voor het uitbetalen van voormelde subsidies aan de afdelingen :

cat. 1 startsubsidie (wordt forfaitair toegekend)

1.1 Tijdig binnenleveren van het subsidiëringsdossier (ten laatste op 20/01)

1.2 Indien bij het dossier een jaarkalender voor het komende jaar is bijgevoegd

 

cat. 2 subsidie activiteiten

2.1 Alle activiteiten voor de leden die zijn doorgegaan in de loop van het werkjaar 1 punt / act.

Hiertoe behoren : vormingsactiviteiten, kinderactiviteiten (poppenkast, Sinterklaas, knutselnamiddag, ...)ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten (uitstap, koffietafel, kaartnamiddag, ...), elke activiteit in het kader van consumentenwerkingen en eenmalige sportactiviteiten...

2.2 Reeksen 1punt / bijeenkomst .Voor deze reeksen zullen max. 10 punten per discipline worden toegekend.

2.3 Plaatselijke bondskrant ( max. 4 edities per jaar) 1 punt / editie

 Actuele website 3 punten

 

cat. 3 dienstverlening/ondersteuning  (variabel)

 

3.1 Basissubsidie : per lid en per ex-gratis lid.

3.2 Aankopen van materiaal voor uitleendienst aan de afdelingen (voorstellen zijn steeds welkom en zullen op de gewestelijke algemene vergaderingen worden besproken)

3.3 Bijwonen van gewestelijke vergaderingen en kaderavonden :

- verplaatsingsvergoeding voor de aanwezigen (volgens de geldende kilometervergoeding)

- consumptie van dranken op deze bijeenkomsten

- puntensysteem voor de aanwezigheden per afdeling (voor de afdeling)

3.4 Afdelingen die bijzondere inspanningen doen voor het werven van nieuwe bestuursleden (in samenspraak met de educatieve medewerker). Op aangeven van de E.M. krijgen deze afdelingen een vaste bijdrage

3.5 Afdelingen die een “Foto van de afdeling” organiseren, samen met educatieve medewerker en gewestbestuur, ontvangen een vaste bijdrage

Het overblijvende bedrag van deze categorie wordt toegevoegd bij het bedrag van cat. 2. Eventuele tekorten zullen ook in mindering gebracht worden van cat. 2.

cat. 4 subsidie KOD

Dit gebeurt naar aanleiding van de aantallen die doorgegeven worden door Brussel.